Проект фундаментального дослідження

"ІНКЛЮЗИВНА МОДЕЛЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ПЕРСПЕКТИВИ"

ЗІНЧУК Тетяна Олексіївна – керівник проекту

Наталія КУЦМУС - к.е.н., доцент, відповідальний виконавець проекту

Олександр КОВАЛЬЧУК - к.е.н., доцент

Лариса ЛЕВКІВСЬКА - к.е.н., доцент

Віталій ДАНКЕВИЧ - к.е.н., доцент

Тетяна УСЮК - к.е.н., ст. викладач

Людмила ФАРІОН - аспірант

ЗІНЧУК Тетяна Олексіївна – керівник проекту

доктор економічних наук, професор
зав. кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції

Наукові інтереси:

Євроінтеграційні процеси в аграрному секторі економіки,
інклюзивна економіка, еволюція вітчизняної та європейської моделі сільського розвитку

Проекти:

 • 2016 – "Аграрна політика ЄС", освітній модуль Жан Моне (програма Європейської комісії Еразмус +), ЖНАЕУ
 • 2012 – "Кон’юнктура світового та регіональних ринків агропродовольчої продукції груп 01-24 УТН ЗЕД та її вплив на ринкову рівновагу на аграрному ринку України", Міністерство аграрної політики та продовольства України, ЖНАЕУ
 • 2010 – "Підтримка дорадчих служб та інших інституцій, які працюють в аграрному секторі України в реалізації програм розвитку сільського господарства та сільської місцевості з урахуванням досвіду Польщі та країн ЄС", Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва, Польща
 • 2006 – "Планування розвитку сільських територій": нові завдання перед сільськогосподарськими дорадчими службами Польщі і України – обмін досвідом, Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва, Польща

Публікації:

 1. Зінчук Т.О.Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна – ЄС / Т.О.Зінчук // Економіка АПК. – № 5. – 2015. – С. 79-84.
 2. Зинчук Т.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства Украины в условиях евроинтеграционной адаптации / Т.А.Зинчук // Устойчивое развитие. – Варна, Болгария. – 2014. – №15. – С. 40-45. [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://susdevjournal.weebly.com/1055109110731083108010821072109410.html
 3. Кон’юнктура та перспективи розвитку світових аграрних ринків: монографія / І.М. Волкова, О.М. Варченко, В.Є. Данкевич [та ін.]; за ред. Т.О. Зінчук. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 670 с. (особистий внесок: вступ, п.1; п.2; пп. 3.1.1; 3.1.2;4.1; 4.2; 4.4).
 4. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір / [О.М. Бородіна, І.В. Прокопа, В.В. Юрчишин та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. - 2012. – 320 с. (Особистий внесок: п. 6.2 Європейські аспекти гендерно орієнтованої політики сільського розвитку (у співавторстві), С. 270-284).
 5. Зинчук Т.О. Стратегия развития аграрного бизнеса Украины в условиях регіонального интеграционного выбора / Т.А. Зинчук / Kryzys Finansowy przebieg i skutki spoleczno – gospodarcze w Europie Srodkowej I Wschodniej / Pod red. Slawomira Partyckiego. – Wydawnictwo KUL: Lublin, 2012. – Tom II. – P. 485-489.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КУЦМУС Наталія Миколаївна – відповідальний виконавець проекту

кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції

Наукові інтереси:

Розвиток сільської економіки: гендерні імперативи
Соціально-економічні пріоритети сільського розвитку в умовах глобалізації економіки та євроінтеграційної перспективи України

Проекти:

 • 2016 - "Аграрна політика ЄС", освітній модуль Жан Моне (програма Європейської комісії Еразмус +), ЖНАЕУ
 • 2016 – проект наукового стажування, Лейбніц-Інститут аграрного розвитку в країнах з перехідною економікою (ІАМО), Німеччина.
 • 2015 – "Гендерний підхід у розвитку аграрної освіти", Міністерство освіти та науки України.
 • 2012 – "Кон’юнктура світового та регіональних ринків агропродовольчої продукції груп 01-24 УТН ЗЕД та її вплив на ринкову рівновагу на аграрному ринку України", Міністерство аграрної політики та продовольства України, ЖНАЕУ.
 • 2010 - "Підтримка дорадчих служб та інших інституцій, які працюють в аграрному секторі України в реалізації програм розвитку сільського господарства та сільської місцевості з урахуванням досвіду Польщі та країн ЄС", Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва, Польща.

Публікації:

 1. Куцмус Н. М. Проблеми політики сільського розвитку в ЄС / Теорія, практика та політика сільського розвитку / За ред. чл.-кор. НАНУ О.М.Бородіної та чл.-кор. УААН І.В.Прокопи. – Київ: Інститут економіки і прогнозування НАНУ, 2010. – C. 298–313.
 2. Куцмус Н.М. Європейський досвід розв’язання проблем сільського розвитку / Соціально-еконоімчні проблеми сільського розвитку: регіональний аспект / за ред. В.І. Ткачука // [В.І. Ткачук, А.О. Соколова, О.В. Голій та ін.], Видавництво ПП “Рута”, 2014. – C. 263–278.
 3. Kutsmus N. Methodological peculiarities of rural economy research from neoruralism standpoint // N. Kutsmus // Baltic Journal of economical studies. – 2015. – No. 1 (2). – P. 69–76.
 4. Куцмус Н.М. Формування та реалізація гендерно-орієнтованої політики сільського розвитку у ЄС // Збірник наукових праць ТДАТУ (серія “Економічні науки”). – 2012. – №2(18). – С. 210–220.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КОВАЛЬЧУК Олександр Дмитрович – виконавець проекту

кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції

Наукові інтереси:

Інституційне забезпечення розвитку агробізнесу України
Гармонізація розвитку вітчизняного агробізнесу з європейською практикою господарювання

Проекти:

 • 2016 - "Аграрна політика ЄС", освітній модуль Жан Моне (програма Європейської комісії Еразмус +), ЖНАЕУ
 • 2010 - "Підтримка дорадчих служб та інших інституцій, які працюють в аграрному секторі України в реалізації програм розвитку сільського господарства та сільської місцевості з урахуванням досвіду Польщі та країн ЄС", Поморський осередок сільськогосподарського дорадництва, Польща.
 • 2008 - Учасник програми академічних обмінів "Fulbright Scholar Program", Державний університет Північної Дакоти, кафедра агробізнесу і прикладної економіки, США
 • 2000 - Програма обміну викладачами "Faculty Exchange Program" (вивчення практичних принципів функціонування ринкової економіки та системи вищої освіти в США, на прикладі Державного університету Небраска-Лінкольн, США)

Публікації:

 1. Ковальчук О. Д. Інституційні можливості розвитку агробізнесу в умовах реалізації угоди про асоціацію між Україною та ЄС / О. Д. Ковальчук // Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Warszawa. – 2016. – № 47(2). – С. 182-193 http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/5366/1/ZNUV_2016_2_182-193.pdf
 2. Kovalchuk O. The forecasting of bovine meat and milk world production / O. Kovalchuk // Наукові читання – 2015 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 40–44.
 3. Ковальчук О. Д. Перспективи використання інституційної cтруктури PGS у розвитку органічного виробництва / О. Д. Ковальчук // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матеріалів доп. учасн. ІV Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Житомир : Видавець О.О. Євенок, 2016. – С. 400–404. http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/5239/1/%D0%9Erganik_2016_400-404.pdf
 4. Kovalchuk O. The 2030 Agenda for Sustainable Development / O. Kovalchuk // Вісник ЖНАЕУ. – 2016. – № 1 (55), т. 3. – С. 331–337.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЛЕВКІВСЬКА Лариса Миколаївна – виконавець проекту

кандидат економічних наук,
доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності

Наукові інтереси:

Корпоративна соціальна відповідальність в агробізнесі
Розвиток агробізнесу на інноваційно-інвестиційних засадах в умовах європейської інтеграції

Проекти:

 • 2016 - "Аграрна політика ЄС", освітній модуль Жан Моне (програма Європейської комісії Еразмус +), ЖНАЕУ

Публікації:

 1. Левківська Л.М. Особливості екологічної відповідальності аграрного бізнесу / Л.М. Левківська, Б.В. Шуляк // Збірник наукових праць КНЕУ «Економіка та підприємництво». - №38. – 2017. – С. 262-270.
 2. Левківська Л.М. Соціальна відповідальність агробізнесу в умовах сталого розвитку / Л.М. Левківська // Інноваційна економіка. – 2017. – № 3-4 [68]. – C. 123-129. (Index Copernicus, РИНЦ)
 3. Левківська Л. М. Формування та функціонування інтегрованих структур в агробізнесі / Л.М. Левківська, Т.В. Швець // Збірник наукових праць ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”. – К.: КНЕУ, 2015. – С. 234-242
 4. 4. Levkivska L., Levkovych I. Social resposibility in ukrainian agriculture: The Regional Issue // EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES. - Volume 8, Issue 1, June 2017. Р. 97-114. (Румунія) Режим доступу: http://ejes.uaic.ro/articles/EJES2017_0801_LEV.pdf

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДАНКЕВИЧ Віталій Євгенович – виконавець проекту

кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції

Наукові інтереси:

Розвиток земельних відносин в умовах глобалізації економіки

Проекти:

 • 2012 – "Кон’юнктура світового та регіональних ринків агропродовольчої продукції груп 01-24 УТН ЗЕД та її вплив на ринкову рівновагу на аграрному ринку України", Міністерство аграрної політики та продовольства України, ЖНАЕУ.

Публікації:

 1. Данкевич В. Є. Інклюзивна модель сталого розвитку земельних відносин в умовах децентралізації / В. Є. Данкевич // Інноваційна економіка. – 2017. – № 3-4. – С. 135–141.
 2. Данкевич В. Є. Розвиток земельних відносин в умовах глобалізації: монографія / Данкевич В. Є. – Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. – 392 c.
 3. Данкевич В.Є. Теоретико-методологічні основи раціонального використання земельних ресурсів / В.Є. Данкевич // International Journal of Innovative Technologies in Economy. – 2017. – No. 1(7). – С. 24–30. 
 4. Dankevych Y. Ecologically certified agricultural production management system development [Electronic resource] / Y. Dankevych, V. Dankevych, O. Chaikin // Agricultural and Resource Economics : International Scientific EJournal. – 2016. – Vol. 2. – No. 4. – pp. 5–16.
 5. Dankevych V. Status and trends of forming agricultural land market in Ukraine / V. Dankevych // International Scientific Conference Economy without borders: Integration, Innovation, Cross-border cooperation: Conference Proceedings, August 24, 2016. Kaunas: Baltija Publishing. – p. 35–38.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

УСЮК Тетяна Вікторівна – виконавець проекту

кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції

Наукові інтереси:

Розвиток сільського підприємництва; інституційна економіка
Інституційне забезпечення розвитку сільського підприємництва в умовах адаптації до євроінтеграційних змін

Проекти:

 • 2012 – "Кон’юнктура світового та регіональних ринків агропродовольчої продукції груп 01-24 УКТ ЗЕД та її вплив на ринкову рівновагу на аграрному ринку України", Міністерство аграрної політики та продовольства України, ЖНАЕУ.

Публікації:

 1. Усюк Т. В. Загальне та особливе у дефініціях теорії інституціоналізму / Т. В. Усюк // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5 [8]. – С. 169–173.
 2. Усюк Т. В. Роль держави у розвитку сільського підприємництва / Т. В. Усюк // Зб. наук. пр. ТДАТУ. – 2013. – № 1(21), т. 3. – С. 284–291.
 3. Усюк Т. В. Оцінка сучасних тенденцій розвитку традиційних видів зайнятості у сільському підприємництві Житомирської області / Т. В. Усюк // Вісн. ХНУ. – 2013. – № 5(204), т. 1. – С. 244–248.
 4. Усюк Т. В. Інституційні детермінанти розвитку сільського підприємництва / Т. В. Усюк // Менеджмент і маркетинг інновацій. – 2013. - № 4. – С. 283–290.
 5. Усюк Т. В. Методичний підхід до формування інституційної матриці розвитку суб’єктів сільського підприємництва [Електронний ресурс] / Т. В. Усюк / Вісн. ЖНАЕУ. – 2014. - № 1. – Режим доступу: http://www.znau.edu.ua/media/visnuk_znaeu/vypuski/2014_12_2/23.pdf

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФАРІОН Людмила Вікторівна – виконавець проекту

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції

Наукові інтереси:

Сталий розвиток сільських територій

Публікації:

 1. Фаріон Л.В. Алгоритм формування стратегії сталого розвитку сільських територій / Л.В. Фаріон // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип.15. – Ч.3. – С. 63-66.
 2. Фаріон Л.В. Теоретико-методологічні підходи до формування понятійного апарату “сталий розвиток сільських територій” / Л.В. Фаріон// Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2015. – Т. 20. – Вип. 4. – С. 53-57.
 3. Фаріон Л.В. Сучасні тенденції розвитку сільських територій / Л.В. Фаріон // Modern transformation of economics and management in the era of globalization: international scientific conference. – Klaipeda, 2016. – С. 74-77.
 4. Фаріон Л.В. Проблеми забезпечення сталого розвитку сільських територій / Л.В. Фаріон // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Можливості та перспективи забезпечення сталого розвитку економіки України”. – Ужгород. – 2016. – С. 51-52.
 5. Фаріон Л.В. Соціально-екологічний складник сталого розвитку сільських територій: стратегічний аналіз / Л.В. Фаріон // Інтелект ХХІ. – 2016. – № 6. – С. 249-258.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.